Naudojimo taisyklės

Elektroninės parduotuvė "Kupiškio amatai" taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui perkant ar užsakant Prekes Kupiškio amatų interneto svetainėje www.kupiskioamatai.lt

Jūs turite teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

Klientui nesuteikiama galimybė pirkti ar užsakyti prekių www.kupiskioamatai.lt , jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas Prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas, kad sutinka su Taisyklėmis.

Naudojamos sąvokos:

Prekės – rankų darbo papuošalai, dekupažas, mezginiai, interjero detalės ir kiti rankų darbo gaminiai, pateikiami pardavimui interneto svetainėje www.kupiskioamatai.lt , kurių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės atskirai.
Interneto svetainė – Kupiškio amatai interneto svetainė www.kupiskioamatai.lt

Elektroninės prekybos administratorius ir jo rekvizitai:

Kupiškio etnografijos muziejus. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188210864.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Gedimino g. 2, LT-40114, Kupiškis. 

Tel.: (8 459) 35 439 
Faks.: 8 459 35 439 
El. paštas: etnografijos.muziejus@gmail.com 
www.etnografijosmuziejus.lt

Amatų centro įkūrimo vieta: 
A. Petrausko muziejus (Kupiškio etnografijos muziejus) 
Adresas: Uoginių k., LT-40428, Kupiškio rajonas. 
Muziejaus darbuotoja ___________________ tel. 8 610 01 465.


1. Užsakymo pateikimo tvarka:

1.1.    Klientas, norėdamas užsisakyti ir pirkti Prekių, turi:

1.1.1.    Užsiregistruoti Interneto svetainėje, pirmos registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus, o vėliau įvedus savo registracijos vardą ar slaptažodį, išsirinkti patinkančias Prekes, iš kurių suformuojamas Kliento prekių krepšelis.
arba

1.1.2.    Išsirinkti patinkančias prekes, iš kurių suformuojamas Kliento prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį Klientas užpildo Interneto svetainėje pateiktą Užsakymo formą, kurioje turi įvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardas, pavardė, telefono/fakso numeris, elektorinio pašto adresas, prekės pristatymo vieta, pašto indeksas, prekių pristatymo laikas pasiūlytais intervalais.

1.2.    Tinkamai užpildžius Užsakymo formą ir paspaudus nuorodą „TOLIAU“, interneto svetainės lange sugeneruojami visi Kliento užpildyti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus.

1.3.    Klientas, įsitikinęs sugeneruotos Užsakymo formos tikrumu, teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „PIRKTI“. Patvirtintas užsakymas nusiunčiamas Kupiškio amatams. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Kupiškio amatai. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Kupiškio amatų yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina ir terminas Prekių pristatymui vykdyti pradedamas skaičiuoti tik nuo to momento, kai Kupiškio amatai gauna patvirtinimą apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

1.4.    Tuo atveju, jeigu Klientas registracijos, nurodytos 1.3 punkte metu nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki tol, kol Klientas nepažymi, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

1.5.    Klientui pateikus užsakymą Kupiškio amatų sistema automatiškai atsiunčia Klientui el. paštu Užsakymo patvirtinimą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos prekės ir jo pateikti duomenys.

1.6.    Kupiškio amatams gavus pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą pagal Kliento pateiktą užsakymą, informuoja Klientą apie prekių pristatymą el. paštu. Pranešimo gavimo momentas laikomas Sutarties tarp Kliento ir Kupiškio amatų vykdymo pradžios momentu.

2.    Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka, terminai

2.1.    Prekių kainos www.kupiskioamatai.lt interneto svetainėje nurodomos Lietuvos Respublikos oficialia valiuta su PVM be pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidos nurodomos Užsakymo formoje.

2.2.    Klientas sutinka, jog, jis interneto svetainėje elektroniniu būdu patvirtinęs Užsakymo formą, už Prekes įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakyme.

2.3.    Klientas įsipareigoja už užsakytas Prekes atsiskaityti išankstiniu apmokėjimu naudodamasis mokėjimo sistemomis PAYPAL.COM ir WEBTOPAY.COM ir kt. per 3 dienų terminą.

2.4.    Nustatytu terminu negavus apmokėjimo už Prekes, Kupiškio amatai turi teisę Kliento pateiktą Užsakymą pašalinti iš sistemos.

2.5.    Kupiškio amatai neatsako už:

2.5.1.     Bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos.

2.5.2.     Nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

3.    Prekių pristatymas

3.1    Kupiškio amatai įsipareigoja Klientui pateikti jo užsakytas Prekes, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus Kupiškio amatai už Prekes 2 punkte nustatyta tvarka.

3.2    Prekės pristatomos per 3-15 darbo dienų nuo pranešimo apie apmokėjimą už Prekes gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Kupiškio amatai sandėlyje nėra reikiamų Prekių.

3.3    Visais atvejais, neturint galimybės pristatyti Prekių nustatytais terminais, Kupiškio amatai įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti Prekių pristatymo terminą.

3.4    Klientas įsipareigoja Prekes priimti pats Užsakyme nurodytu laiku (laiko intervalu). Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu bei pagal kitus Kliento pateiktus duomenis, Klientas neturi teisės reikšti Kupiškio amatai pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3.5    Tuo atveju, jeigu dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių Kupiškio amatai neturės galimybės pristatyti Prekes, Kupiškio amatai papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip 2 kartus.

3.6    Visais atvejais, Kupiškio amatai nėra atsakingas už prekių pristatymo terminų viršijimą, jeigu Prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

3.7    Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Kupiškio amatų administratorių elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu suniokotoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės ir pan.

3.8    Pristačius prekes Klientui suglamžytoje, šlapioje ar kitokiu būdu išoriškai pažeistoje pakuotėje, Klientas privalo pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba dalyvaujant kurjeriui surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Visais atvejais Kupiškio amatai nėra atsakingas dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

3.9    Klientas, pastebėjęs, jog siuntoje Prekės yra netinkamos kokybės, pažeistos, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Kupiškio amatams. Pirkėjui per 1 darbo dieną nepareiškus pastabų dėl akivaizdžių Prekės trūkumų (jeigu tokių yra), laikoma, kad buvo pristatyta tinkamos kokybės Prekė.

4.    Privatumo politika

4.1.    Kupiškio amatai patvirtina, jog Kliento registracijos ir/ar Užsakymo metu pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik Prekių užsakymo, pristatymo, Kliento identifikavimo, informacijos pateikimo Klientui tikslais, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

4.2.    Kupiškio amatai įsipareigoja be Kliento sutikimo neatskleisti Kliento pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius Prekių pristatymo ir kitas su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

4.3.    Klientas suteikia teisę Kupiškio amatams  valdyti ir tvarkyti Kliento pateiktus duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Kupiškio amatams valdyti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo asmens duomenis, panaikinti asmens duomenis bei panaikinti Kliento paskyrą.

4.4.    Klientas turi teisę atnaujinti, patikslinti, redaguoti Kupiškio amatams pateiktus asmens ir kitus duomenis.

4.5.    Kliento pateiktas užsakymas saugomas Kupiškio amatų duomenų bazėje tiek, kiek to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus dėl tokių duomenų saugojimo termino, bet ne ilgiau nei 3 metus nuo paskutinio prekių pristatymo Klientui. Pasibaigus asmens duomenų, jų kopijų saugojimo terminui, asmens duomenys ištrinami, kopijos  rašytinėse laikmenose sunaikinamos naudojantis atitinkama biuro įranga.

4.6.    Klientui pageidaujant gauti Kupiškio amatų informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

4.7.    Kupiškio amatai patvirtina, jog Kliento duomenų apsaugai, mokėjimo už Prekes metu yra naudojamas saugus SSL (Secure Socket Layer) ryšys.

5.    Šalių atsakomybė, garantijos

5.1.    Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Prekes interneto svetainėje.

5.2.    Klientas, užsiregistruodamas per interneto svetainėje esančią registracijos sistemą bei užsakydamas Prekes įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Kupiškio amatai atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5.3.    Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisinga/netikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, Prekių pristatymo vietą ir kita.

5.4.    Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad Prekės, nurodytos interneto svetainėje savo spalva forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

5.5.    Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne vis reikalaujami duomenys, Kupiškio amatai turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Prekes.

5.6.    Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Kupiškio amatai turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Prekes.

5.7.    Kupiškio amatai suteikia Klientui 14 dienų Prekių kokybės garantiją. Norėdamas pasinaudoti Prekių kokybės garantija, Klientas privalo nustatytu terminu pateikti rašytinę pretenziją Kupiškio amatų adresu.

5.8.    Kupiškio amatų parduodamos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos remiantis LR Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklėmis (VŽ., 2001-07-07, Nr. 58-2105).

6.    Baigiamosios nuostatos

6.1.    Kupiškio amatai turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Prekių kainas. Taisyklių ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo interneto svetainėje ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu.

6.2.    Laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais/ papildymais jeigu:

6.2.1.    per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientas šioje Taisyklėse nustatytais būdais nepareiškia nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Taisyklėmis;

6.2.2.    įsigaliojus Taisyklių pakeitimais/papildymais Klientas naudojasi Kupiškio amatų teikiamomis paslaugomis.

6.3.    Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Klientas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Kliento ir Kupiškio amatų laiką. Klientas turi teisę nutraukti teisinius santykius su Kupiškio amatais bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles.

6.4.    Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Kupiškio amatams turi būti teikiami elektroniniu paštu kupiskioamatai@gmail.com. Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Kliento ir Kupiškio amatų vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.